Daň z motorových vozidiel povinnosti v roku 2011

Začiatok roka 2011 nám priniesol povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2010 a zaplatiť príslušnú daň. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2010 má podnikateľ povinnosť podať v lehote do 31. januára 2011. Daň na úhradu uvedená v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2010 je rovnako splatná k 31. januáru 2011.

Pri výpočte daň za rok 2010 daňovník vychádza zo sadzby dane uvedenej vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN) príslušného vyššieho územného celku platnom na rok 2010.
(pre lepšiu orientáciu uvádzam jednotlivé sadzby podľa krajov v tabuľke 1.)

Ak daňovníkovi vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2010, daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Miestna príslušnosť ( alebo kto je správcom dane)

Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Predchádzajúcim rokom je rok, ktorý tesne predchádza roku, za ktorý sa podáva daňové priznanie. To znamená, že daňovník dane z motorových vozidiel bude podávať daňové priznanie za rok 2010 miestne príslušnému daňovému úradu,  ktorého
miestna príslušnosť sa určí podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2009.

Príklad a tabuľka sadzby daní je uvedená len na zabezpečených stránkach pre členky Občianskeho združenia E-ženy

Preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2011

  • V prípade, ak používate na svoje podnikanie viac vozidiel a je predpoklad, že daňová povinnosť vám presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 €, ste povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2011, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane.
  • Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
  • Podnikateľ u  ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €, je  povinný platiť mesačné preddavky na daň na rok 2011, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane.
  • Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Podnikateľ  ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane  nepresiahne 660 € preddavky na daň na rok 2011 neplatí.

Oznamovacia povinnosť

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak zákon neustanovuje inak.
Daňová povinnosť zaniká  posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
\
Podnikateľ, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu roka 2011, je povinný  oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla  do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti (okrem daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla podľa § 85 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).  

V tabuľke číslo 2. som vám zhrnula sadzby na rok 2011 podľa jednotlivých krajov. Pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2010 je potrebné na riadku 52 vyplniť predpokladanú daň za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Tabuľka č.2. je uvedená na zabezpečených stránkach - v článku pre členky Občianskeho združenia E-ženy.
Ak sa chcete stať členkou OZ E-ženy aj vy, neprehliadnite výhody a podmienky členstva.

 

Pripravila: Alexandra Koptáková

Pridať komentár

Ďakujeme, že sa držíte témy vo svojich príspevkoch.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Odporučte stránku

Odporúčame