Potrebujem živnosť pre svoj eshop?

Často dostávame otázku, či treba mať živnosť, ak chcete podnikať na internete. V tomto článku si o tom povieme pár slov.


Dôležité je uvedomiť si, že ak zo svojej webovej stránky chcete mať príjem, ten podlieha zákonom ako každý iný príjem v tomto štáte.  Dnes sa nechcem rozširovať k príjmom občasným ani ďalším (nesúvisiacim s internetom) ale príjmom z podnikania, ktoré môžu plynúť aj z Vášho webu. Medzi ne patria:

 

  • predaj produktov (eshop alebo iná sales webstránka),
  • predaj služieb (firemné stránky),
  • príjem zo sprostredkovania (predaj produktov a služieb iných firiem),
  • príjem z poskytovania reklamných plôch a podobných aktivít - využitím Vašej webovej stránky.

Slovo podnikanie znamená, že podniknete, podnikáte niečo pre to, aby te mali príjem. A podľa našich platných zákonov k tomu potrebujete buď živnosť alebo inú právnu formu (s.r.o., a pod.).

Každá správna webová stránka, ktorá ponúka produkty alebo služby, by mala obsahovať okrem kontaktných údajov a konkrétnej kontaktnej osoby aj  IČO, DIČ a zápis v registri....

Ak ja natrafím na stránku s ponukou platených služieb alebo produktov a nemá vyššie uvedené informácie na viditeľnom mieste, ani nepozerám ďalej. Môže mať akokoľvek skvelú ponuku, nekupujem u nich.
Ak majú problém so svojou totožnosťou, prečo by som im mala dôverovať?

Preto dobrá rada aj pre Vás, ak si chcete založiť firemnú stránku alebo eshop, nezabúdajte na dôveru. No a v neposlednom rade tieto prvky Vám prikazuje uviesť aj Zákon o elektronickom obchode (zákona č.22/2004 Z.z.).

Myslím si, že ak už raz niečo bolo vymyslené, je zbytočné vymýšľať podobné.... to dobré treba prevziať a ušetríte veľa času.
K tejto problematike totiž je vynikajúci článok na stránke Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (www.bezpecnynakup.sk) a ich láskavým dovolením Vám prinášam jeho plné znenie (Desatoro bezpečného nakupovania na internete).

Prečítajte si ho dva krát:
1.x  - ako nakupujúca, a budete poznať svoje "práva",
2.x  - ako majiteľka eshopu, resp. firemnej stránky, ktorá vie, že na jej webstránke budú tieto informácie čitatelia hľadať.

Desatoro bezpečného nakupovania na internete


1) Identifikujte internetového obchodníka. Každý seriózny internetový obchodník si je vedomý, že nakupovanie na internete je v prvom rade o dôvere zákazníka, a preto sa snaží poskytnúť o sebe maximum informácií. Overte čo najviac z nich, skontrolujte ich vo Obchodnom alebo Živnostenskom registri, zavolajte na zákaznícky servis – požiadajte o odpovede, ktoré Vás zaujímajú a skontrolujte, či sú v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu.
Ak internetový obchodník neplní zákonom definované podmienky, najmä ak nemá okrem e-mailovej adresy uvedený žiadny iný kontakt (telefónnu linku a konkrétnu geografickú adresu), alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, neriskujte a nenakupujte!

Podľa § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) je internetový obchodník povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné:

- názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a   adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba)
- daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH
- adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
- označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu
- názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Okrem toho je podľa § 10 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“), internetový obchodník povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi okrem vyššie uvedených údajov oznámiť:

- trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
- opis tovaru alebo služby
- cenu tovaru alebo poskytnutej služby
- dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
- platobné podmienky
- poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
- cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
- lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny
- minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa   dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane

Väčšina serióznych internetových obchodov pridáva k týmto údajom aj svoje IČO, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, prevádzkové hodiny a číslo bankového účtu.

2) Dôkladne si prečítajte všetky informácie o predávanom výrobku – na rozdiel od kamenného obchodu si nemôžete na tovar siahnuť a odskúšať ho, získajte preto o ňom čo najviac informácií.
Najmä pri obchodoch so sídlom mimo územia SR si overte všetky dôležité údaje (ako napr. elektrický príkon, technické normy pri TV prijímačoch a ostatnej elektronike, údaje o použitých materiáloch na textilných výrobkoch a obuvi a pod.) a uistite sa, či bude výrobok v našich podmienkach plne funkčný, prípadne či bude pripojiteľný do zostavy spolu s ďalšími výrobkami zakúpenými u nás.

3) Vopred si overte ponúkané možnosti dopravy tovaru, ceny za dopravu, možné spôsoby zaplatenia tovaru, informácie o dodacej lehote a lehote na doručenie tovaru.
Väčšina obchodníkov Vám doručí objednaný tovar do niekoľkých dní, ale podľa zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky. Ak nakupujete u obchodníka po prvýkrát, alebo ak nie ste si istý, neplaťte za tovar vopred – nechajte si ho zaslať na dobierku, alebo ak je to možné vyzdvihnite si ho osobne a zaplaťte v hotovosti. Návšteva prevádzky internetového obchodu Vám poskytne zvyčajne dostatok informácií, aby ste zvážili prípadné budúce nákupy u tohto obchodníka.

4) Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar.
Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.

5) Skontrolujte si informácie o záručnej lehote a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis, ktoré Vám je predávajúci podľa zákona o zásielkovom predaji poskytnúť.
V prípade zahraničného internetového obchodu sa môžu tieto miesta nachádzať iba mimo územia SR, čo môže budúci servis výrazne predražiť o dopravné a komunikačné náklady.
Záručnú dobu stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka minimálne na 24 mesiacov, pri predaji použitého tovaru môže byť kratšia, nemôže však trvať menej ako 12 mesiacov. Iná je situácia v prípade nákupu tovaru medzi dvomi podnikateľskými subjektmi, ak si tieto subjekty dohodnú, že kúpna zmluva sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. V takom prípade nie je stanovená žiadna minimálna záručná doba. To znamená, že ak nie je definovaná v dokumentoch, ktoré si medzi sebou podnikatelia pri predaji vymenia, jej dĺžka je nulová!

6) Predaj cez internet má svoje špecifiká. Patrí medzi ne aj možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní na základe § 12 zákona o zásielkovom predaji.
O tejto skutočnosti je predávajúci povinný zákazníka informovať. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“), tovar jednorazovej spotreby, tovar rýchlo podliehajúci skaze, na predaj obrazových a zvukových záznamov, predaj počítačových programov ktoré zákazník už rozbalil, predaj novín a časopisov niektoré ďalšie špecifické prípady. Ak informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy neobjavíte vo Všeobecných obchodných podmienkach, môže to znamenať problémy v prípade, že by ste chceli túto možnosť využiť. Zároveň by ste mali byť informovaní o spôsobe a lehote vrátenia peňazí, ktorá podľa tohto zákona nemôže byť dlhšia ako 15 dní.

7) Oboznámte sa aj s reklamačným poriadkom, najmä so spôsobom uplatnenia reklamácie, pretože konkrétny postup pri riešení reklamácie, môže byť špecifický v závislosti od druhu a povahy reklamovaného tovaru. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje v prvej fáze spravidla predávajúci, ale jeho názor musí neskôr zvyčajne potvrdiť aj dodávateľ tovaru.
Reklamačný poriadok by mal obsahovať aj kontaktné údaje na riešenie reklamácií. Problematiku reklamácií upravuje zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorý v § 18 ods. 4 definuje, že predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť. Ak reklamačný poriadok chýba, odporúčame nenakupovať.

8) Podľa § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) potrebuje prevádzkovateľ internetového obchodu Váš výslovný súhlas, aby Vám mohol zasielať marketingové materiály prostredníctvom e-mailu (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.
Tento súhlas nemôže byť podľa tohto zákona spojený automaticky s odoslaním objednávky napr. formuláciou „... odoslaním objednávky poskytujete zároveň súhlas na zasielanie informácií o nových výrobkoch...“. Ak takúto alebo podobnú formuláciu nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach, s veľkou pravdepodobnosťou môžete v blízkej budúcnosti očakávať vysokú frekvenciu reklamných aktivít tohto predajcu. Ak si to neželáte, zvážte nákup v inom internetovom obchode. Váš súhlas musí byť odvolateľný v zmysle podmienok uvedených v zákone o ochrane osobných údajov a vo Všeobecných obchodných podmienkach.

9) Pokiaľ je to možné, uprednostňujte internetové obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou a spadajú pod jurisdikciu SR.
Ak pri nákupe u nich identifikujete problémy vyplývajúce z porušenia zákonov, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá po preverení relevantných informácií zjedná v prípade potreby nápravu. V prípade nákupu v zahraničných internetových obchodoch sa predajný proces vrátane uplatňovania reklamačných práv za zodpovednosť za vady uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v krajine, kde je internetový obchod registrovaný. V prípade problémov máte možnosť sa obrátiť na príslušné spotrebiteľské centrum v danej krajine.

10) Rozhodovanie o výbere internetového obchodníka Vám môže uľahčiť aj projekt certifikácie internetových obchodníkov „SAEC–Bezpečný nákup“, ktorý iniciovala Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC). Udelenie certifikátu je podmienené splnením Certifikačných kritérií, ktoré vychádzajú z požiadaviek slovenskej legislatívy a smerníc Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod.


Zdroj: www.bezpecnynakup.sk

Neprehliadnite ani zákony a legislatívu pre Váš eshop:  Bezpecnynakup.sk - Zákony a legislatíva

 

 

Komentárov 

 
0 # casinp 2017-11-20 03:39
online casino 200 match bonus
slots no deposit
bonus codes: http://bestrealmoneygames.com/
las vegas casino slots
online roulette canada real
money: http://bestrealmoneygames.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # need a personal loan 2017-11-25 12:38
internet loans
loans with no credit: https://loanstrast.com/
payday loans portland or
ez loan: https://loanstrast.com/
small loan
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # online casino zdarma 2018-09-24 00:10
Well, you do not have to worry, because when the technology evolves right now, gaming is also escalating.
In fact, all slot games that possess the qualities below can be termed as well online slot machine.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # 918kiss green 2018-12-26 19:21
Hi there, I enjoy reading through your article post. I like
to write a little comment to support you.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # judi bola 2019-01-07 08:45
If some one wants expert view about blogging after that i propose him/her to visit this blog, Keep up the fastidious work.


My weblog; judi bola: http://www.iamsport.org/pg/pages/view/41877902/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # scr888 exe 2019-03-02 13:42
The more of your chosen numbers match, the more
your gain. Also, free chips usually include a maximum
cash out amount. You can easily learn to really play
craps with among the these software programs.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # 918kiss 2019-03-19 09:41
I've learn a few excellent stuff here. Certainly worth
bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you
set to create the sort of magnificent informative website.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Ďakujeme, že sa držíte témy vo svojich príspevkoch.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Odporučte stránku

Odporúčame