Zmeny v zakladaní SRO od 1.10.2012

S účinnosťou od 1.10.2012, pre všetky plánované SRO, ktoré sa budú podávať do obchodného registra po tomto dátume (nezáleží na dni uvedenom v zakladateľskej listine, alebo spoločenskej zmluve, prihliada sa len na dátum podania návrhu na zápis SRO do obchodného registra) už sú v platnosti zmeny, ktoré priniesli novelizácie zákonov.

Osoba, voči ktorej bude daňový úrad evidovať nedoplatok na daniach vo výške 170,00 eur a viac už nebude môcť byť konateľom ani spoločníkom SRO. Dôvodom je nutnosť predložiť súhlas správcu dane (príslušného daňového úradu) so založením SRO, ktorý vám správca dane nevydá v prípade, ak vás bude evidovať ako osobu, ktorá takýto nedoplatok má. Čiže od 1.10.2012 pribudne k návrhu na zápis SRO ďalšia povinná príloha.

Vyžiadanie správcu dane bude potrebovať osoba aj pri prevode väčšinového obchodného podielu vo firme, čiže ak máte 70% podiel na hlasovacích právach, k tomu aby ste previedli tento obchodný podiel napríklad na svojho spoločníka (v prípade, ak ste vo firme dvaja, ale jeden chce z nej vystúpiť), tiež budete musieť dokladať okrem doteraz povinných príloh k návrhu na zápis zmien v SRO aj súhlas daňového úradu s tým že vám to umožní, čo nastane vždy, ak nebude voči vám evidovať daňový nedoplatok vo výške od 170,00 eur. Zároveň tento súhlas bude potrebovať aj nadobúdateľ tohto obchodného podielu, čiže ten, kto od vás tento 70% obchodný podiel bude kupovať.

Uvedené zmeny budú platiť aj v prípade, ak by malo nastať delenie väčšinového obchodného podielu, čize nedá sa povinnosť disponovať súhlasom správcu dane obísť ani tým, že by ste najskôr previedli časť a neskôr druhú časť tohto väčšinového obchodného podielu.

Poznámka: Nemať nedoplatky, v prípade ak by ste chceli založiť SRO, treba len voči daňovému úradu, nedoplatky voči sociálnej alebo zdravotnej poisťovni sa v tomto prípade vôbec neskúmajú.

 

Poznámka autorky:

SRO = spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Ing. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

 

Odporučte stránku

Odporúčame