Zamestnanec - DOHODÁR - možnosti zamestnania na dohodu

FIRMA, zamestnávateľ má podľa zákonníka práce možnosť zamestnať ľudí aj na DOHODU o práci vykonávanú mimo pracovného pomeru - zamestnávateľ takto postupuje v prípade ak sa jedná o jednorázovú aktivitu (rôzne anketné činnosti, administratívna výpomoc, alebo iné...) alebo činnosť, ktorá je časovo ohraničená nižším počtom hodín ako riadny pracovný pomer na výkon (upratovacie práce, call centrá, administratívne práce, recepcia ktorá vykonáva činnosť raz do týždňa atď.)

A - u zamestnávateľa podpíšete - resp. ak ste vy zamestnávateľ mali by ste mať v mzdovej agende založené nasledovné doklady:

1. pracovná zmluva - môžu byť 3 formy práce na dohodu
a) dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce) - rozsah hodín u jedného zamestnávateľa za 1 kalendárny rok max. 350 hodín
b) dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) - rozsah hodín u jedného zamestnávateľa  max. 10 hodín týždenne
c) dohoda o brigádnickej práci študenta (§ 227 Zákonníka práce) - rozsah hodín u jedného zamestnávateľa 1/2 týždenného prac. času - ako polovičný úväzok, z hľadiska 1 kalendárneho roka 4 h denne v priemere
- v tomto prípade je potrebné doložit potvrdenie zo školy, že je denný študent - originál

2. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti (NČ)- mesačne si môže uplatniť daňové zvýhodnenie
- podpísať ku dňu nástupu do práce, resp. ku dňu podpísania dohody/zmluvy
- tu si môže uplatniť brigádnik/zamestnanec túto NČ len u jedného zamestnávateľa v jednom kalendárnom mesiaci (dôležité je spýtať sa ho, či náhodou ešte okrem toho niekde nepracuje)

3. súhlas so spracovaním os. údajov
- "v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne poskytol zamestnávateľovi..."
- tu zároveň prehlási zamestnanec/dohodár, že sa zaväzuje oznamovať zamestnávateľovi každú zmenu, ktorá nastane, nakoľko inak si sám nesie zodpovednosť keď sa zmena včas nenahlási (zmena trvalého pobytu, zmena priezviska, zmena čísla účtu, zmena zdravotnej poisťovne, zmena stavu - slobodný/rozvedený/vdovec-vdova... a podobne...)

B - zamestnávateľ a povinnosti

a) zamestnávateľ má povinnosť pred začatím vykonávania činnosti na základe dohody nahlásiť tohto zamestnanca do SOCIÁLNEJ POISŤOVNE - "1 deň pred", v prípade neurčenia presného času, alebo zadania úlohy bez ohľadu na časové vykonávanie resp. pracovanie na zadanej úlohe "pred začatím" čiže ak aj napríklad začne pracovať od 18.00 hod., stačí ho prihlásiť cca o 14.00 hod.
+ od 1.1.2012 už je možná iba elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou - vybavenie GRID KARTY a prístupu cez elektronickú zónu sociálnej poisťovne
b) prihlásiť sa na Daňový úrad - Daň zo závislej činnosti ku dňu zamestnania prvého zamestnanca/dohodára
c) mesačne vykazovať počet odpracovaných hodín - evidencia dochádzky, evidencia hodín
d) mesačne "účtovať" o MZDÁCH
- odovzdávať mesačne zamestnancovi výplatnú pásku
- vyplatiť zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu - najneskôr do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
- uhradiť odvody do sociálnej poisťovne - konkrétne pri dohodárovi je to 1,05% z hrubej mzdy
- do sociálnej poisťovne poslať MESAČNÝ VÝKAZ poistného a príspevkov - elektronicky (v prípade ak dohodár pracuje v januári, nepracuje vo februári a zasa pracuje v marci -  aj za februar musí odísť výkaz - nulový)
- na daňový úrad posielať mesačne prehľad o odvedených a zrazených preddavkoch na mzdy
e) na konci kalendárneho roka (resp. január nasledujúceho roka) - vystaviť DOHODÁROVI potvrdenie o príjmoch za celý kalendárny rok
f) zdravotná poisťovňa - netreba riešiť, nakoľko sa dohodár do ZP neprihlasuje!Ing. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame