Zmena maximálnej výšky mzdy, alebo odmeny UoZ od 1.7.2011

Aplikácia ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") od 01. 07. 2011.

V súvislosti so zmenou výšky životného minima od 01.07.2011 sa mení maximálna výška mzdy, alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie na 139,90 €.

Výpočet ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti od 1.7. 2011:
•    životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 189,83 €
•    65% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 123,39 €

Odvody:
•    starobné poistenie (4%)                    4,93 €
•    nemocenské poistenie (1,4%)           1,72 €
•    poistenie v nezamestnanosti (1%)     1,23 €
•    invalidné poistenie (3%)                    3,70 €
•    zdravotné poistenie (4%)                   4,93 €
65 % zo sumy životného minima (123,39 €) + odvody (16,51 €) = 139,90 €
Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej  činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termíne, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
V prípade, ak výška mzdy, alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 139,90 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame